Прехвърляне на имот через дарение

Содержание

Дарение на недвижим имот

Прехвърляне на имот через дарение

Предмет на дарението може да бъде недвижим имот или ограничено вещно право върху такъв имот.

Недвижимите вещи по смисъла на закона са: земята, растенията, сградите и другите постройки или всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката.

Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.

С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижим имот на дарения, който го приема. Договорът се сключва между живи лица и действието му настъпва веднага за разлика от завещанието, което поражда своето действие едва след откриването му. По правило този договор е безвъзмезден.

При даренията с тежест,  самата тежест не превръща договора във възмезден. Легалната дефиниция на договора се съдържа в чл. 225, ал. 1 от ЗЗД. Към договора за дарение е приложим  и текста на чл. 20а, ал.

2 от ЗЗД, според който договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.

Обещанието за дарение не произвежда действие, а дарението на бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.

Страни по нотариалния акт за дарение на недвижим имот страните са дарител и надарен. Т.е. това са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие. Участвуващите в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява.

Дарителят е необходимо да бъде собственик на дарявания недвижим имот и да е дееспособен. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен, за които важи само ограничението по Семейният кодекс.

Надареният може да бъде физическо или юридическо лице, или държавата. Ако надареният е недееспособно физическо лице той трябва да бъде представляван надлежно.

Дарението на недвижим имот може да се извърши чрез пълномощник на носителя на правото на собственост или на ограниченото вещно право.

В пълномощното трябва да се изброят всички данни, индивидуализиращи предмета на сделката (недвижимият имот), които се посочват и в договора за прехвърлянето му и които са вписани в акта за собственост на продавача.

Имотът трябва да бъде надлежно описан, да бъдат посочени границите му, неговите съседи и т. н. Това пълномощно е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Прокуристите, търговските пълномощници и управители на дружества с ограничена отговорност трябва да имат изрично пълномощно за дарение на недвижими имоти.

            Нотариално производство

Страните изповядват сделката пред нотариуса, в чийто район се намира недвижимият имот, предмет на дарението.

Вписванията, отбелязванията и заличаванията относно недвижими имоти се извършват по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът, ако имотите са няколко и са в районите на различни районни съдилища, нотариалният акт трябва да се впише в службите по вписвания на всеки един от тези райони.

Нотариалното производство започва с писмена молба на страните до нотариуса.

Лицата или техните пълномощници, чиито изявления се съдържат в проекта, трябва да се явят лично пред нотариуса, който, преди да изготви акта, проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица. Изготвянето на подлежащи на вписване нотариални актове става само в канцеларията на нотариуса в рамките на работното време.

Необходими документи, които следва да бъдат представени пред нотариуса:

а/ проект на нотариален акт за дарение на недвижим имот в 5 екземпляра (в случай, че нотариалният акт не се изготвя от самия нотариус);

б/ документи, удостоверяващи правото на собственост на дарителя:

–                           при дарение на наследствен имот – следва да се представи удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото му на собственост върху имота;

–                           при дарение на недвижим имот – съпружеска имуществена общност – следва да се представи препис от акта за сключен граждански брак;

–                           ако документът за собственост на праводателя не е бил вписан, нотариалният акт не се изготвя, докато този документ не бъде;

в/ пълномощно, ако някоя от страните се представлява от пълномощник, както и декларации от дарителя по чл. 264, ал. 1 от ДОПК в 2 екземпляра и декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (с нотариална заверка на подписите за годината, през която се осъществява сделката);

г/ удостоверение за данъчна оценка на имота – предмет на дарение, издадено от общината по местонахождението му:

д/ писмена декларация на дарителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски по чл. чл. 264, ал. 1 от ДОПК;

е/ скица на недвижимия имот (виза).

След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, скиците – копия от кадастралната карта ще се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (чл. 49б от ЗКИР), а не от съответните технически служби на общината по местонахождението на имота;

ж/ декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието (съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗННД при извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят тази декларация пред нотариуса);

з/ вносна бележка за платен местен данък

и/ декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за надарения, който придобива недвижимия имот.

Изповядване на сделката пред нотариус:

 1. Нотариусът извършва проверка относно:

–                           имотът – предмет на дарението в неговия район на действие ли попада;

–                           самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица и дали волеизявленията, визирани в проекта за нотариален акт, са на явилите се пред него лица;

–                           има ли наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и не съществуват ли други законови пречки за изповядване на сделката (чл. 574 от ГПК)

–                           отговаря ли на нормативните изисквания проекта за нотариален акт, представен му от страните;

–                           дарителят ли е собственик на дарявания имот, както и налице ли са особените изисквания, които законите поставят за сключване на тези сделки;

2.  Нотариусът прочита на участващите в нотариалното производство съдържанието на проекта на нотариалния акт. Ако проектът бъде одобрен, актът се подписва от тях и от самия нотариус.

3. Нотариусът представя подлежащите на вписване актове в службата по вписванията в деня на тяхното извършване.

Преди вписването нотариусът не може да снабдява страните с препис от подлежащия на вписване акт.

Вписванията, отбелязванията и заличаванията относно недвижими имоти се извършват по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът.

4. Нотариусът предоставя препис от нотариалния акт на участващите в производството.

Ако нотариусът откаже да даде ход на производството, тогава следва отказът му да е мотивиран. Страните имат правото да обжалват отказа на нотариуса да извърши нотариалното действие с частна жалба пред Окръжния съд в едноседмичен срок от отказа по реда на чл. 577 от ГПК.

Дължими данъци и такси

·        Местен данък се заплаща при изповядването на сделката пред нотариуса в общината по местонахождението на дарявания недвижим имот (чл. 49 от ЗМДТ), а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице.

Заплаща се в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка. Данъкът се определя въз основа на оценката на имуществото в левове към момента на дарението.

Недвижимите имоти се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка – по последната (чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ).

При дарение на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

– от 0,4 до 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

– от 3,3 до 6,6 на сто – при дарение между лица извън горепосочените (чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ).

Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото (надареният). В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно.

Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.

Има и лица, по закон са освободени от заплащането на този данък – чл.48 от ЗМДТ.

·        Нотариални такси: Таксите се определят като се взима за база по-високата оценка между данъчната оценка и базисната пазарна оценка на недвижимия имот.

Пазарната цена се определя според цената, която би могла да се получи при обичайните пазарни отношения, като се вземат предвид естеството на предмета и всички фактори, които влияят върху цената при продажба, съответно при отдаване под наем. Размерът на таксата при дарение на недвижим имот се определя въз основа на таблицата по т.

8 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Нотариусът има право да поиска предварително част от дължимата такса.

·        Такса за вписване: отново определянето на таксата е върху по-високата оценка между данъчната оценка и базисната пазарна оценка на недвижимия имот ие в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Събира се от Агенцията по вписванията.

Источник: https://econ.bg/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82_l.l_i.126338.html

Можно ли передарить квартиру полученную по дарственной или саму дарственную в 2018 году

Прехвърляне на имот через дарение

После получения в подарок жилого объекта, моет возникнуть необходимость передачи данной квартиры во владение третьему лицу. Законна ли такая операция, как провести оформление, какие документы собрать и нужно ли платить госпошлину? Со всеми этими вопросами попробуем разобраться в этом материале. Теперь обо всем по порядку.

Можно ли передарить квартиру, полученную по дарственной

Ст. 572 ГК определяет возможность передачи имущества между двумя сторонами на безвозмездной основе.

Один из способов отчуждения недвижимости – дарение.

Если все бумаги оформлены правильно, даритель утрачивает право собственности на объект. Полномочия на квартиру переходят одариваемому гражданину, который должен зарегистрировать ее в Росреестре.

После чего он становится полноправным владельцем, получает право владения и распоряжения.

Можно ли передарить такую квартиру? Однозначно, можно это сделать. Но тут важно снова правильно оформить дарственную. После того, как она вступит в силу, новый претендент станет владельцем жилья. В свою очередь, уже он сможет отчуждать объект.

Претендент, получивший квартиру в дар, интересуется, можно ли передарить ее. На самом деле закон не ограничивает количество актов дарения. Как и продавать, так и дарить квартиру можно бесчисленное количество раз. Только в каждом новом случае требуется новая дарственная.

Как передарить квартиру, полученную по дарственной

Чтоб достичь конечной цели акта дарения, нужно оформить нового собственника в Росреестре. Сделать это без письменного подтверждения сделки невозможно. Следовательно, процедура составления договора дарения в письменном виде – обязательное условие. Без подписания обходится только процесс передачи имущества, стоимость которого ниже 3000 рублей.

Внимание! Нотариальное удостоверение дарственной проводить не обязательно, главное чтоб бумага была оформлена по всем правилам.

Регистрация в Росреестре

Итак, приобретение квартиры одариваемым лицом в собственность происходит после внесения данных о нем в Росреестр. В таком случае им приобретается право распоряжения объектом, в том числе его дарения, передачи по наследству, продажи. На переоформление отводится годовалый срок.

Документы, которые потребуются при обращении:

 • Заявление претендента, в котором он дает согласие на сделку.
 • Квитанция, которая подтверждает факт уплаты госпошлины.
 • Бумаги на квартиру:
 • кадастровые выписки;
 • правоустанавливающие бумаги.
 • Паспорта участников сделки.
 • Справка о составе семьи.

Уполномоченным органам отводится не более 10 дней на процесс рассмотрения заявки. При соблюдении всех требований имеет место внесение данных о новом владельце в Росреестр. Если не хватает документов, заявителю предоставляется время для их сбора.

Регистрация нового владельца требует участия всех сторон сделки. Если гражданин не может явиться лично, они может действовать через доверенное лицо. Для участия в процессе представителю потребуется нотариальная доверенность.

На заметку! В случае если даритель умирает до момента внесения данных о новом владельце в государственный реестр, квартира наследуется на общих основаниях: по завещанию/по закону. Недвижимость аренда и продажа допускается только после регистрации Росреестре.

Нотариальное заверение

Нотариальное удостоверение сделки – необязательное, но желательное условие. Присутствие специалиста в процессе оформления помогает избежать многих проблем. Первый плюс такого участия – юридическая грамотность документа, при регистрации объекта не возникнет сложностей.

Второй момент – подтверждение правовой чистоты сделки. Удостоверенные нотариусом бумаги сложно оспорить, сославшись на неадекватность дарителя, несоблюдение правил дарения. Для суда, и иных инстанций, очевидно, что процедура проходила по закону, следовательно, нет оснований для ее признания сделки недействительной.

Внимание! Не облагается налогом на дарение сделка между близкими родственниками.

Тонкости процесса составления дарственной и оформления объекта

Можно ли передарить подаренную квартиру, мы выяснили. Однозначно можно. Теперь поговорим о нюансах, которые могут возникнуть в этом вопросе. Итак, важные тонкости:

 • Аннулировать безвозмездную передачу недвижимости можно до истечения 3 лет. Отсчет начинается с момента заключения сделки. Основания для отмены должны быть вескими – мошенничество, угроза здоровью и жизни. Их обязательно нужно подтверждать.
 • Представлять интересы каждой из сторон может доверенное лицо. Это может быть родственник, юрист и любой другой человек, у которого будет нотариальная доверенность на эти операции.
 • Если сторона договора – несовершеннолетнее/недееспособное лицо, то потребуется согласие родителя/опекуна.
 • Сделка не должна ущемлять интересы третьих лиц, в особенности, если это социально незащищенные слои населения: дети, инвалиды, пожилые граждане.
 • При совместном владении квартирой, дарителю потребуется согласие других совладельцев на процедуру.
 • Оформляется договор в 3 экземплярах.

Во сколько обойдется дарение

Нет такого закона, которым запрещено дарить недвижимое имущество. Более того никто не ограничивает собственников на передачу прав собственности по количеству. Передавать квартиру можно бесчисленное количество раз, но не нужно забывать о стоимости договора дарения. Рассмотрим основные виды расходов:

 • Регистрация сделки в Росреестре, выдача нового свидетельства. Все это обойдется в 2000 рублей. Платить придется за каждое, новое свидетельство.
 • Нотариальные услуги. Это не обязательная группа расходов. Нотариальный тариф определяют с учетом стоимости объекта. Может быть взята кадастровая, инвентаризационная или рыночная стоимость. Последний вариант обернется для плательщика самым высоким тарифом.
 • Налог на дарение. Если стороны договора близкие родственники, то им платить этот сбор не придется. Супруги и родители, дети и родные братья/сестры попадают в эту категорию.

Внимание! Если одариваемое лицо примет решение продать квартиру до истечения 3 лет с момента заключения дарственной, то ему придется заплатить налог на прибыль. Это 13 % от стоимости объекта.Вопрос: Проводила регистрацию прав на квартиру в государственном органе около года назад. Заплатила за свидетельство 2000 рублей. В этом году вышла замуж, поменяла паспорт. Нужно ли мне переоформлять свидетельство и во сколько это обойдется?
Ответ: Да, новые сведения о собственнике обязательно нужно вносить в Росреестр. В противном случае, вы не сможете распоряжаться объектом недвижимости. Платить придется полную стоимость.
Вопрос: Какой закон регулирует процесс передаривания жилья?
Ответ: Понятия «передаривание» в законодательстве РФ не предусмотрено. Если имеет место процедура дарения, то обращаемся к главе 32 ГК РФ.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5acf86d29b403cf53d05b4d8/mojno-li-peredarit-kvartiru-poluchennuiu-po-darstvennoi-ili-samu-darstvennuiu-v-2018-godu-5ad1d1169e29a2a8e54f216a

Министерство на финансите :: Данък при придобиване на имущества по дарение

Прехвърляне на имот через дарение

Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по дарение е регламентиран в чл. 44 – 51 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение.

Не се облагат с данък

Имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи, не се облагат.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества.

Данъчна основа

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:

 • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях, придобити по давност,  се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка – по последната, съгласно приложение към закона;
 • чуждестранната валута и благородните метали – по централния курс на Българската народна банка;
 • ценните книжа – по пазарна стойност;
 • останалите движими вещи и права – по пазарна стойност.

Данъчни ставки             

При дарение на имущество, както и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинският съвет с наредба, както следва:

 • при дарение между братя и сестри и техните деца – от 0,4 до 0,8 на сто;
 • при дарение между лица извън посочените – от 3,3 до 6,6 на сто.

Освобождаване от данък

Освобождават се от данък:

 • придобитите имущества от:
 1. държавата и общините;
 2. образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;
 3. Българския червен кръст;
 4. национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
 5. фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
 6. лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
 7. законно регистрираните вероизповедания в страната за храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени.
 • даренията за лечение на граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
 • даренията с хуманитарна цел на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
 • даренията за юридически лица с нестопанска цел, получаващи субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност за получените и предоставени дарения;
 • обичайните подаръци;
 • имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
 • даренията в полза на народните читалища;
 • безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Освобождава се от данък полученото имущество по чл. 48, ал. 1 от ЗМДТ, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.

Деклариране на данъка

При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, лицата, получили имуществото, подават декларация за облагането му с данък в двумесечен срок от получаването му.

Не се подава декларация:       

 • за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи;
 • при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти;
 • за получените обичайни подаръци;
 • за придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
 • за получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Внасяне на данъка

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес (седалището) на данъчно задълженото лице.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка при придобиване на имущество по дарение се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Источник: https://www.minfin.bg/bg/783

Налог на дарение

Прехвърляне на имот через дарение

Даритель не платит налог
Кто не платит налог при получении подарка
Кто платит налог при получении подарка
Размер налога на дарение
Срок оплаты налога на дарение
Как установить стоимость подарка

Когда речь идет о подарках, особенно дорогих, закономерновозникают вопросы: считается ли подарок доходом и нужно ли платитьналог на дарение? Кто должен платить налог? Даритель? Получательподарка? Если налог положен, то с какой суммы он платится? Есть лизаконные способы не платить или снизить налог?

Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

Даритель не платит налог

Давайте определимся раз и навсегда — даритель не должен платитьналог на дарение. Можете спокойно распоряжаться своейсобственностью — дарить деньги, недвижимость, автомобили, частьбизнеса — при этой процедуре у вас не возникает ответственностиперед налоговым органом, и вы не обязаны уведомлять кого бы то нибыло о своем добром поступке.

И это логично. Делая подарок, вы не получаете доход, а раз так,то речь не может идти о подоходном налоге.

А как быть тем, кто получил подарок? Давайте разбираться.

Кто не платит налог при получении подарка

Есть ситуации, когда при получении подарка не нужно платитьНДФЛ. Об этом сказано в п. 18.1 ст. 217 НК РФ. То естьзаконодательство допускает неуплату налога при получении подарканесмотря на то, что был получен доход.

Когда вы не должны платить налог на дарение:

1. Полученный вами подарок — это деньги или любоеимущество, кроме недвижимости, транспортных средств, акций, долей,паев. Основание: абз. 1 п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

Пример:

Друзья скинулись и подарили вам с невестой поездку натропический остров. Вам не нужно платить налог со стоимостипутешествия, так как этот подарок не относится ни к недвижимости,ни к прочим ограничениям, упомянутым в НК.

2. Подарок преподнесен близким родственником или членомсемьи

Близкие родственники, согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ и ст. 14Семейного Кодекса РФ, — это родственники по прямой восходящей инисходящей линии: родители и дети; дедушки, бабушки и внуки;полнородные и неполнородные братья и сестры.

сли получили любой подарок от близкого родственника, выосвобождены от уплаты налога. Обратите внимание — это относитсяабсолютно ко всем подаркам, включая недвижимость, автомобили,акции, доли, паи, деньги и прочее. Основание: абз. 2 п. 18.1 ст.217 НК РФ. Более подробно читайте в нашей статье «Налог надарение родственнику».

Пример:

Дед подарил внуку автомобиль. Внук не должен декларироватьподарок и платить налог, так как дед и внук — ближайшиеродственники.

Пример:

Брат подарил сестре квартиру. Сестра не должна платить налогна дарение, так как брат и сестра — ближайшие родственники.

Супервычет: оплата наших услуг только после получения вычета!

Кто обязан платить налог при получении подарка

Подарок — это экономическая выгода в натуральной или денежнойформе. Или, иначе говоря, доход. А раз так, то необходимо заплатитьналог на дарение. Основание: ст. 41 НК РФ, п. 1 ст. 210 НК РФ.

Когда вы обязаны заплатить налог на дарение:

1. Если даритель не входит в список близкихродственников из п. 18.1 ст. 217 НК РФ и подарил вам недвижимость,транспортное средство, акции, паи или доли

В этом случае вы готовите декларацию 3-НДФЛ, передаете ее вналоговую инспекцию по месту жительства и платите налог надарение.

Пример:

Теща подарила зятю квартиру. Зять должен будет заплатитьналог на дарение, так как теща и зять не входят в список ближайшихродственников из п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

Пример:
Дядя подарил племяннице автомобиль. Так как дядя и племянницане входят в список ближайших родственников из п. 18.1 ст. 217 НКРФ, племянница должна будет заплатить налог на дарениеавтомобиля.
Пример:

Друзья передумали отправлять вас с невестой на тропическийостров и подарили вам квартиру. Лучше бы они остановились напутешествии, так как подаренную квартиру придется задекларировать изаплатить налог с дохода. Причина: друзья не входят в списокближайших родственников из п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

2. Если вы получили подарок от юридического лица или ИПи стоимость подарка выше 4 000 рублей

Причем это может быть как один подарок, так и несколько,полученных вами в течение года на общую сумму от 4 тысяч рублей.Основание: п. 28 ст. 217 НК РФ. Подарком могут быть как деньги, таки имущество. Налог платится не со всей стоимости подарка, а ссуммы, превышающей 4 тысячи рублей.

Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

Пример:

Контрагент подарил вам духи стоимостью 7 тысяч рублей. Выдолжны будете заплатить налог с суммы, превышающей 4 тысячи, тоесть с 3 тысяч рублей: 13% х 3 000 = 390 рублей.

Пример:

Дилер подарил вам на Новый год бутылку шампанского стоимостью2 тысячи рублей. Так как подарок дешевле 4 тысяч, вы не должныплатить налог.

Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

Пример:

В течение года компания-работодатель сделала вам несколькоподарков, каждый из которых стоил меньше 4 тысяч рублей. Но к концугода общая стоимость подарков составила 25 тысяч рублей.Бухгалтерия должна удержать с вас НДФЛ на сумму, превышающую 4тысячи: 13% х (25 000 — 4 000) = 2 470рублей.

Если вы получили подарок от работодателя, то бухгалтериясамостоятельно оформит перечисление НДФЛ в бюджет государства иснимет с вас эту сумму при ближайшей выплате зарплаты.

Если же вы получили подарок от сторонней организации, и у неенет возможности изъять у вас НДФЛ, вы должны будете самостоятельнозаплатить налог на дарение.

Размер налога на дарение

Получив подарок, подлежащий налогообложению, вам придется отдатьв казну государства 13% от его стоимости.

Пример:

Кузина подарила вам квартиру стоимостью 3 млн. рублей. Таккак кузина не входит в список ближайших родственников, вы должныбудете заполнить декларацию 3-НДФЛ и заплатить подоходный налог:13% х 3 000 000 = 390 тыс. рублей.

Пример:

Свекор подарил невестке автомобиль стоимостью 1 млн рублей.Свекор и невестка — не ближайшие родственники, поэтому невесткаобязана задекларировать подарок и заплатить 13% от стоимостиподарка: 13% х 1 000 000 = 130 тыс. рублей.

Пример:

Партнер решил увеличить вашу долю в компании и подарил вамакции на 10 млн рублей. Вы должны будете подать декларацию 3-НДФЛ изаплатить налог на дарение — 13% от стоимости подаренных акций: 13%х 10 000 000 = 1,3 млн рублей.

В какой срок нужно заплатить налог на дарение

Налоговая декларация 3-НДФЛ должна быть передана в налоговуюинспекцию по месту жительства до 30 апреля следующего года. Если выполучили подарок в 2020 году, до 30 апреля 2021 года вы обязанызадекларировать этот доход. Основание: п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229НК РФ. Налог нужно заплатить до 15 июля того же года. Основание: п.4 ст. 228 НК РФ.

Пример:

В 2020 году теща подарила зятю квартиру. Зять должензаплатить налог на дарение, так как теща и зять не входят в списокближайших родственников из п. 18.1 ст. 217 НК РФ. До 30 апреля 2021года зятю нужно подготовить документы, включая декларацию 3-НДФЛ, ипередать их в налоговую инспекцию. Налог следует оплатить до 15июля 2021 года.

Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

Как установить стоимость подарка

Если дарение было официально оформлено и у вас есть договордарения, то все просто — в договоре указывается стоимость подарка.Эта сумма и применяется для расчета налога.

Пример:

В 2020 году тесть подарил зятю комнату. Был оформлен договордарения с указанием стоимости подарка — 900 тыс. рублей. До 30апреля 2021 года зять подает декларацию 3-НДФЛ и до 15 июля 2021года платит налог: 13% х 900 000 = 117 тыс. рублей.

В договоре дарения не стоит искусственно занижать стоимостьжилья. Налоговый инспектор обратит на это внимание и заставит васзаплатить налог от рыночной стоимости недвижимости. Такие ситуациибыли рассмотрены Минфином и описаны в письмах от 15 октября 2015№03-04-05/59154, 08 мая 2014 № 03-04-05/21903, от 30 апреля 2014№03-04-05/20685.

Для определения рыночной стоимости налоговые органы чаще всегоприменяют кадастровую стоимость жилья. Если же у вас есть основаниядля того, чтобы снизить стоимость недвижимости, дайте вескиеаргументы в пользу такого расхождения с кадастром.

Источник: https://ndflka.ru/article/uplata-nalogov/nalog-na-darenie/

Прехвърляне на имот через дарение

Прехвърляне на имот через дарение

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Прехвърляне на имот через дарение». Кроме того, ниже Вы можете задать свой вопрос и получить бесплатную онлайн консультацию юриста.

Так как транспортное средство не является недвижимостью, перерегистрации в указанном учреждении при оформлении договора дарения и любого вида передачи авто другому лицу, не подлежит.

Законом предусматривается ряд обстоятельств, запрещающих или ограничивающих возможность преподнести имущество в дар.

Что такое дарственная и в каких случаях рекомендуется ее оформлять

В случая на нашата читателка може да се предяви иск за обявяване на договора за нищожен поради липса на основание — чл.26 ал.2 от Закона за задълженията и договорите.

Това е ненаименован, неуреден специално в закона договор, чиято правна уредба се черпи от Закона за задълженията и договорите. Това е двустранен и възмезден договор.

Прехвърля собственост срещу насрещно задължение, което се състои в „издръжка и гледане“ за неопределен срок — до настъпването на смъртта на прехвърлителя.

Лицо, получившее квартиру по мнимому договору дарения, в ситуации признания судом сделки недействительной, может лишиться денег, которые были внесены по фактически совершаемой и прикрываемой сделке купли-продажи.

Чаще всего с помощью оформления дарения прикрывают мену жилыми помещениями или куплю-продажу недвижимого имущества.

Всего было сделано три копии договора. Одна находится у нотариуса, вторая находится у меня, ну а третья была у дедушки с бабушкой.

Мои родители проживают в другом городе. Мама решила подарить мне квартиру, а в качестве моего доверенного лица выступает мой отец, есть доверенность. Каким будет договор дарения, учитывая, что он подписывается по доверенности?

След изтичането на този срок искът се погаява по давност и ако бъде заведен иск за оспорване на дарението, дареният може да отблъсне иска като направи възражение за давност.

В дальнейшем в этой статье мы будем рассматривать только ситуации, когда Вы получили в дар имущество или денежные средства.

16.3. КАКВИ ТАКСИ СЕ ПЛАЩАТ ПРИ ДАРЕНИЕ НА ИМОТ

Единственият начин да се атакува този договор е да се докаже неизпълнение на това задължение, посредством което да се развали сделката и наследникът да получи запазената част от имуществото. Или да се потърсят пороци при неговото сключване.

За тази цел не рядко предприемат прехвърляния на имота.

Практика е дареният да прехвърли собствеността на дарителя, а последният да му прехвърли отново имота, но този път чрез покупко-продажба на имота, с идеята, че покупко-продажбата не може да бъде оспорвана. Обаче това не е решение на въпроса, защото първоначалното дарение съществва в правния мир и до отмяната му произвежда правно действие.

Дарението обаче крие и неудобства. То може да бъде оспорвано от лица, в полза на които законът предвижда право на запазена част от наследството. Какаво означава това ? – Означава, че ако дарителят е дарил имот и остави след смъртта си низходящи и/или съпруг, низходящите и съпругът могат да оспорват дарението до размера на тяхната запазена част по закон.

В первую очередь это касается дорогостоящих объектов, которые подлежат государственному учету и налогообложению. В этом случае необходимо соблюдать законные правила передачи собственности.

Условия действительности обещания дарения

Могу ответить на все Ваши вопросы. Во-первых, пока жива Ваша бабушка, ни Вы, ни Ваши родственники не являются полноправными собственниками данной двухкомнатной квартиры. Вы можете стать полноправным собственником только тогда, когда зарегистрируете квартиру на себя в регистрационной службе.

Самая популярная сделка между родственниками — это дарение. Самый популярный дар — купленный земельный участок.

Учитывая, что речь идет о передаче автомобиля по дарственной, оценивать автомобиль да собственно и указывать его стоимость в договоре не обязательно.

Если дарителем выступает пожилой владелец, лучше дополнительно подстраховаться и доверить сделку нотариусу. Это будет гарантией его дееспособности.

Но при проверке прав собственности на авто тем же инспектором ГИБДД вопрос о праве приобретения, как правило, возникает в виду чего транспортное средство желательно не только оценить, но и прописать его цену в договоре.

Необходимо е също така лицето, което дава имота, наистина да има някаква нужда от грижи и издръжка, иначе ще бъде налице дарение чрез заобикаляне на закона, което може да доведе до обявяването на нищожност на договора.

Положительные и отрицательные стороны дарения

Оформляя куплю-продажу, продавец вправе прописать в документе условия о неустойке, пенях в случае неисполнения обязательств покупателем. В дарственной штрафные санкции не могут быть указаны.

Основната разлика между двата вида договор — за дарение и за прехвърляне срещу издръжка и гледане, е в това, че дарението е безвъзмездно. А при договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане получателят има задължения, които следва да изпълнява ежедневно, постоянно и за неопределен период от време — до смъртта на прехвърлителя.

В 2019 году Сычев И.А. получил в подарок от племянницы комнату. Так как племянница, согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ, не является близкой родственницей, то Сычев И.А. подал декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган до 30 апреля 2020 года и заплатил налог на доходы в размере 13% от стоимости комнаты до 15 июля 2020 года.

При дарение на имущество, както и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинският съвет с наредба, както следва:

 • при дарение между братя и сестри и техните деца — от 0,4 до 0,8 на сто;
 • при дарение между лица извън посочените — от 3,3 до 6,6 на сто.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи — по постоянния адрес (седалището) на данъчно задълженото лице.

Право собственности дарителя основывается на конкретном документе: договоре купли-продажи, договоре дарения, приватизационных документах, завещании.

Това, което може да се направи, за разрешаването на проблема, е да се развали първоначалния договор за дарение. Основанията за разваляне на дарението обаче са изключително ограничени.

В них содержатся правила и регламент распоряжения земельными владениями, как государственными, так и частными.

Какие виды недвижимости можно дарить

Чтобы сделка была легитимной, оформляется специальный документ — дарственная на земельный надел. Это договор, закрепляющий права на землю за новым владельцем.

Принимайся говорить в двух случаях: или когда предмет своей речи обдумал ты ясно, или когда сказать о чем-нибудь необходимо; потому что только в этих двух случаях речь лучше молчания, а в остальных случаях гораздо лучше молчать, чем говорить.

Распечатать несложно. Договор дарения комнаты описывает сделку с недвижимостью. Наверняка у Вас свои нюансы, право собственности у дарителя есть? Лучше обратитесь к юристу для грамотного составления такого договора у учета всех последствий.

К договору дарения желательно приложить акт технического состояния автомобиля, но он более актуален при продаже, а не между родственниками, которые по сути, должны доверять друг другу.

Дарение недвижимого имущества является серьезным и ответственным шагом. Решившийся на него человек на безвозмездной основе передает принадлежащее ему имущество другому человеку. В такой ситуации знание всех нюансов необходимо обеим сторонам: и дарителю, и одаряемому. Наша рубрика поможет разобраться в них.

Правило касательно обязательной документарной формы договора об обещании дарения не предполагает исключений, даже если обещание касается малоценного предмета. Это некоторым образом предохраняет дарителя от опрометчиво сделанных им заявлений. Пока письменного документа нет, нет и обязанности что-либо дарить.

Осина М.З. получила в подарок от дедушки Осина П.Л. автомобиль. Так как согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ дедушка и внучка являются близкими родственниками, то Осиной М.З.

не нужно декларировать получение в дар автомобиля и платить налог на доходы.
Инициатором может быть только даритель. Пока он не изъявил желание передать принадлежащую ему на праве собственности вещь, о дарении не может быть и речи.

Но и одаряемый не является сторонним наблюдателем при заключении договора.

Как правильно оформить дарственную на машину

Договор дарения является официальным документом на основании которого одаряемый приобретает право собственности, а также возможность распоряжаться по своему усмотрению полученным автомобилем.

БУДНАЕРА не разполага с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантира за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска.

Родителите често пъти решават да разпределят наследството още приживе, дарявайки имоти на децата си. Понякога това може да се отрази негативно върху отношенията между братя и сестри – едни се чувстват ощетени за сметка на други. Може ли дарението да бъде оспорено от брат/сестра в съда?

Как подготовить и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ?

Столбова И.Б. по договору дарения получила от матери Терехиной М.С. квартиру. Так как родители и дети являются близкими родственниками, то Столбовой И.Б. не нужно подавать в налоговую декларацию 3-НДФЛ и платить налог на доходы от подарка.

Отказ может быть обоснован ухудшением благосостояния и здоровья дарителя, появлением у него детей. Отмена — покушением одариваемого на жизнь либо причинением телесных повреждений самому дарителю или его близким.

Если речь идет о дарении незначительных предметов, то для заключения договора на дарение достаточно и устной формы. При дарении недвижимого имущества обязательно заключение договора в письменной форме.

Источник: https://colorsheme.ru/administrativnoe-pravo/14623-prekhvrlyane-na-imot-cherez-darenie.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.